Folkhälsoarbete

Angereds Närsjukhus är ett hälsofrämjande sjukhus där det hälsofrämjande förhållningssättet genomsyrar alla delar i den dagliga verksamheten. Vi arbetar mycket med förebyggande levnadsvanor.

Angereds Närsjukhus, ANS, har ett uppdrag att aktivt delta och samverka i det lokala folkhälsoarbetet i nordost. Behoven av insatser är tydliga och har lyfts fram i såväl Behovsanalyser som Barnhälsoindex. I praktiken innebär det att ANS på egen hand och i samverkan med andra lokala aktörer ska stärka hälsan hos befolkningen i nordost.

Behovsanalys

Under ett tidigt skede i närsjukhusets utveckling gjordes en behovsanalys av området Nordost. Analysen visade bland annat att livsstilssjukdomar är mycket vanligare i Nordost än i övriga Göteborg, Västra Götalandsregionen och Sverige. Det handlar om livsstilssjukdomar som beror på rökning, alkoholbruk, över-/undervikt och så vidare. Invånare i Nordost drabbas oftare än i övriga länet och riket av livsstilssjukdomar som exempelvis diabetes, KOL, lungcancer, hjärtinfarkt och fetma. 

Utjämna ojämlikheter i hälsa

Med bakgrund i behovsanalysen har Angereds Närsjukhus ett uppdrag att utjämna dessa ojämlikheter i befolkningen. Samtidigt vill sjukhuset använda hälsoorientering som strategi för en effektivare hälso- och sjukvård.

Verksamheterna har ett ansvar att arbeta sjukdomsförebyggande. Närsjukhusets medarbetare har en viktig roll i att motivera och stärka individens arbete att förbättra den egna hälsan.

Det övergripande målet är att minska den ojämlika hälsan.

Uppdraget beskrivs i vårdöverrenskommelsen för 2017 som två olika uppdrag. Ett som berör hälsofrämjande hälso- och sjukvård och ett folkhälsouppdrag som beskrivs nedan.

Folkhälsoarbete innefattar bland annat:

  • Insatser för att minska andelen som använder tobak samt andelen barn som utsätts för passiv rökning.
  • Insatser riktade till de grupper som brukar mest för att minska tobaksbruk.
  • Insatser för att främja hälsosam viktutveckling hos barn och därigenom öka andelen normalviktiga barn. Arbetet drivs av folkhälsoprojektet Jämvikt i Nordost.
  • Öka deltagande i föräldrastödjande verksamheter.
  • Öka den fysiska aktiviteten hos patienter och bidra i arbetet med fysisk aktivitet på recept i nordost.
  • Utveckla organisering och utbildninga av hälsoguider - nyckelpersoner i samhällets nätverk som sjukvården har svårt att nå.
  • Ökat deltagande i screening för livmoderhalscancer - Cellprovtagning.
  • Ökat deltagande i screening för bröstcancer - Mammografi.

Maria Magnusson

Folkhälsoplanerare
Telefonnummer
E-post

Charlotta Bertolino

Folkhälsoplanerare
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2018-02-12 16:41