Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Remissanvisningar

Vi tar gärna emot era remisser. Hos oss är patienter också välkomna att söka på egenremiss.

Remissen ska innehålla korrekt, aktuell och relevant information om patient, avsändare och mottagare. Texten ska vara fullt läslig och förkortningar ska undvikas då de lätt kan missförstås. Observera att enbart journalkopior eller epikris inte gäller  som remiss.

Vid ofullständig remiss kan remisskomplettering begäras.

Patient:

 • Personnummer, namn, adress, telefon‐ och mobiltelefonnummer.
 • För barn anges motsvarande uppgifter för målsman.
 • Vid behov av språktolk, ange språk.
 • Vid behov av tolkservice, anges behovet – teckenspråkstolk, dövblindtolk eller vuxendövtolk.
 • Information om och ställningstagande till vårdgaranti
Remitterande enhet:
 • Enhetens namn, adress, telefon
 • Vårdgivarens namn och yrkestitel
 • Ansvarsnummer
 • Datum för remissbeslut
Mottagande enhet: 
 • Namn, adress, telefon
Klinisk data: 
 • Tydlig frågeställning (om second opinion önskas ska detta anges)
 • Önskad åtgärd.
 • Överkänslighet och allergi.
 • Aktuella mediciner – medicinlista.
 • Tidigare och aktuella relevanta sjukdomar.
 • Patients subjektiva besvär (typ, frekvens, duration).
 • Relevant status.
 • Tagna relevanta prover och resultat.
 • Utförda relevanta undersökningar och resultat.
 • Prövad terapi och resultat.
 • Vilken information patienten har fått
 • Relevanta sociala data.

Vår målgrupp är patienter, primärt från Nordöstra Göteborg och med utökat fokus på gruppen unga vuxna 18-29 år, med:

 • Depressionstillstånd
 • Ångesttillstånd
 • Traumarelaterade tillstånd

Vi handlägger inte patienter med psykostillstånd, bipolära syndrom, allvarligare personlighetsproblematik, demenssjukdomar, primära beroendetillstånd eller neuropsykiatriska tillstånd. Dessa remitteras till ordinarie specialistpsykiatri. Vi gör inte heller neuropsykiatriska utredningar.

Patienten bör ha erhållit en eller flera tidigare behandlingsinsatser, exempelvis via primärvård, ungdomsmottagning eller BUP. Insatserna ska inte ha givit tillräcklig förbättring utan vidare behandlingsförsök kan göras på specialistnivå.

Vårt arbetssätt

Inkommande remisser bedöms i vårt remissteam. Om remissen avvisas skrivs en motivering till varför samt en rekommendation om vart remissen bör ställas.

Nybesöksutredning

När patienten kommer till oss gör vi en nybesöksutredning. En nybesöksutredning består av 1-3 besök varav minst ett av besöken är till en läkare. Därefter kommer vi tillsammans med patienten att göra en plan för fortsatt behandling. Det kan innebära att vi fortsätter behandlingen på vår enhet eller att vi remitterar vidare till en annan enhet inom specialistpsykiatrin, primärvården eller annan planering som vi bedömer vara lämplig.

Som remittent ansvarar du för fortsatt sjukskrivning och behandlingsansvar tills vi meddelat att vi tar över.

Behandlingskontakten

Hos oss arbetar psykologer, läkare, fysioterapeut, kurator, arbetsterapeut och sjuksköterska. Ibland träffar patienten alla våra behandlarkategorier, i andra fall en eller två – allt efter behov. Behandlingskontaktens längd kan variera, det är patientens behov som styr. Efter avslutad kontakt återtas ofta behandlingsansvaret av remittent/primärvård, alternativt remitteras patienten till annan lämplig vårdgivare.

Remiss till psykiatrimottagning Angered ska innehålla

Vi följer Västra Götalandregionens remissregler med fokus på nedanstående information.

 • Tydlig frågeställning.
 • Aktuell försörjning.
 • Psykosocial situation
 • Tidigare och aktuella diagnoser, somatiska såväl som psykiatriska
 • Anamnes
 • Psykisk status
 • Tidigare och aktuella behandlingar samt resultat av dessa.
 • Tidigare och aktuell medicinbehandling (dos) samt resultat av dessa.

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-332 69 08
Fax: 031-330 45 07
Enhetschef: Maria Millback, e-post: maria.millback@vgregion.se

Remisser skickas till

Psykiatrimottagning Angered
Box 63
Angereds Närsjukhus
424 22 Angered

För att bli aktuell på smärtmottagningen Angereds Närsjukhus krävs att patienten ska vara i behov av minst två personalkategorier då vi jobbar med multimodal rehabilitering. Enskilda konsultationer eller läkemedelsfrågor kan vi tillsvidare inte bistå med. Detta är en bemanningsfråga, vilket vi hoppas kan ändras inom kort.

För att göra en adekvat bedömning önskar vi en remiss där följande ska framgå:

 • Namn på ansvarig läkare som har uppföljningsansvar
 • Frågeställning till Smärtmottagningen
 • Debut, förlopp, utredningar, behandlingar/rehabilitering, resultat och utfall av dessa.
 • Aktuell och tidigare provad medicinering, dos samt effekt av denna.
 • Psykiatrisk och medicinsk samsjuklighet och omfattning.
 • Andra aktuella utredningar och kontakter med sjukvård.
 • Bekräftelse att remissen är skriven i samtycke med patient eftersom patientens motivation är avgörande för behandlingens effekt.

Vid ofullständig remiss kan remisskomplettering begäras.

För att rehabiliteringen ska bli så bra som möjligt för patienten krävs att ansvarig läkare samarbetar med oss och följer upp efter att insatsen på mottagningen är avslutad. Vi önskar också att ansvarig läkare håller i aktuell sjukskrivning.

Remissen skall skickas med vanlig post alternativt med internpost i förslutet kuvert till:

Angereds Närsjukhus 
Box 63
424 22 Angered

Med anledning av den rådande pandemisituationen kommer drop-in-undersökningar av lungor och skelett inte att utföras den 24 januari - 28 februari 2022.

Begärd lung- och/eller skelettundersökning kommer i stället att tidbokas och patienten kallas via brev.

Under denna period ansvarar vårdgivare som inte skickar digitala remisser till Radiologin, Sjukhusen i väster, för att remiss på begärd lung- och skelettundersökning skickas eller faxas till:

 • Radiologi Angereds närsjukhus, Halmtorget 1, 424 65 Angered
 • Faxnummer: 0303-178 13

I de fall där patienten redan försetts med en drop-in-remiss önskar vi att en ny remiss skickas eller faxas till Radiologin Sjukhusen i väster, om datum för begärd lung- och skelettundersökning infaller under aktuell period.

Anledningen till denna temporära förändring är att optimera tillgängliga resurser.

Senast uppdaterad: 2023-06-09 14:28