Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Remissanvisningar

Vi tar gärna emot era remisser. Hos oss är patienter också välkomna att söka på egenremiss.

Remissen ska innehålla korrekt, aktuell och relevant information om patient, avsändare och mottagare. Texten ska vara fullt läslig och förkortningar ska undvikas då de lätt kan missförstås. Observera att enbart journalkopior eller epikris inte gäller  som remiss.

Vid ofullständig remiss kan remisskomplettering begäras.

Patient:

 • Personnummer, namn, adress, telefon‐ och mobiltelefonnummer.
 • För barn anges motsvarande uppgifter för målsman.
 • Vid behov av språktolk, ange språk.
 • Vid behov av tolkservice, anges behovet – teckenspråkstolk, dövblindtolk eller vuxendövtolk.
 • Information om och ställningstagande till vårdgaranti
Remitterande enhet:
 • Enhetens namn, adress, telefon
 • Vårdgivarens namn och yrkestitel
 • Ansvarsnummer
 • Datum för remissbeslut
Mottagande enhet: 
 • Namn, adress, telefon
Klinisk data: 
 • Tydlig frågeställning (om second opinion önskas ska detta anges)
 • Önskad åtgärd.
 • Överkänslighet och allergi.
 • Aktuella mediciner – medicinlista.
 • Tidigare och aktuella relevanta sjukdomar.
 • Patients subjektiva besvär (typ, frekvens, duration).
 • Relevant status.
 • Tagna relevanta prover och resultat.
 • Utförda relevanta undersökningar och resultat.
 • Prövad terapi och resultat.
 • Vilken information patienten har fått
 • Relevanta sociala data.

Remiss till vår mottagning bör innehålla:

 • Tydlig frågeställning.
 • Diagnostik enligt ICD-10.
 • Relevanta sociala data. Om patienten är förälder, beakta även barnets perspektiv.
 • Hereditet för psykisk och somatisk sjukdom.
 • Bedömning av ev. förekommande missbruk med screeningformulären AUDIT/DUDIT, samt vid behov Perth/CDT samt övervakad urintoxikologi.
 • Beskrivning av prövade behandlingsinsatser.
 • Resultat av påbörjad utredning och behandling.
 • Tidigare suicidförsök och bedömning av suicidrisk.
 • Somatiskt status och aktuell medicinering.

För att bli aktuell på smärtmottagningen Angereds Närsjukhus krävs att patienten ska vara i behov av minst två personalkategorier då vi jobbar med multimodal rehabilitering. Enskilda konsultationer eller läkemedelsfrågor kan vi tillsvidare inte bistå med. Detta är en bemanningsfråga, vilket vi hoppas kan ändras inom kort.

För att göra en adekvat bedömning önskar vi en remiss där följande ska framgå:

 • Namn på ansvarig läkare som har uppföljningsansvar
 • Frågeställning till Smärtmottagningen
 • Debut, förlopp, utredningar, behandlingar/rehabilitering, resultat och utfall av dessa.
 • Aktuell och tidigare provad medicinering, dos samt effekt av denna.
 • Psykiatrisk och medicinsk samsjuklighet och omfattning.
 • Andra aktuella utredningar och kontakter med sjukvård.
 • Bekräftelse att remissen är skriven i samtycke med patient eftersom patientens motivation är avgörande för behandlingens effekt.

Vid ofullständig remiss kan remisskomplettering begäras.

För att rehabiliteringen ska bli så bra som möjligt för patienten krävs att ansvarig läkare samarbetar med oss och följer upp efter att insatsen på mottagningen är avslutad. Vi önskar också att ansvarig läkare håller i aktuell sjukskrivning.

Remissen skall skickas med vanlig post alternativt med internpost i förslutet kuvert till:

Angereds Närsjukhus 
Box 63
424 22 Angered

Med anledning av den rådande pandemisituationen kommer drop-in-undersökningar av lungor och skelett inte att utföras den 24 januari - 28 februari 2022.

Begärd lung- och/eller skelettundersökning kommer i stället att tidbokas och patienten kallas via brev.

Under denna period ansvarar vårdgivare som inte skickar digitala remisser till Radiologin, Sjukhusen i väster, för att remiss på begärd lung- och skelettundersökning skickas eller faxas till:

 • Radiologi Angereds närsjukhus, Halmtorget 1, 424 65 Angered
 • Faxnummer: 0303-178 13

I de fall där patienten redan försetts med en drop-in-remiss önskar vi att en ny remiss skickas eller faxas till Radiologin Sjukhusen i väster, om datum för begärd lung- och skelettundersökning infaller under aktuell period.

Anledningen till denna temporära förändring är att optimera tillgängliga resurser.

Direktnummer till ANS mottagningar

Alla våra mottagningar har direkttelefonnummer som är bemannade av en sjuksköterska eller läkare.

Dessa telefonnummer är till för dig som arbetar inom hälsa och sjukvård.

Uppgifter om Angereds närsjukhus direktnummer hittar du på Sjukhusen i västers intranät. Har du inte tillgång till VGR:s intranät och önskar en lista över dessa nummer kan du kontakta kommunikationschef Anette Palle, e-post: anette.palle@vgregion.se

Det går också bra att ringa via vår växel på tel. 031 - 332 67 00.


Senast uppdaterad: 2022-03-11 08:10