Remisser och anvisningar

Vi tar gärna emot era remisser. Remisser skickas till vår remissenhet på Högsbo närsjukhus, med undantag för remisser till specialistcentrum barn och unga samt psykiatrimottagningen.

På remissen ska det tydligt framgå vilket vårdområde och/eller verksamhet samt vilken frågeställning remissen avser. Ange också om vårdgarantin åberopas.

Adress

Intern adress:
Högsbo närsjukhus
Remissenhet

Extern adress:
Högsbo närsjukhus
Remissenhet
Box 30110
400 43 Göteborg

Till remissenheten skickas remisser och av remissenheten begärda kompletteringar. Remissvar, journalkopior, remissbekräftelser, svar på undersökningar skickas direkt till verksamheten.

Kontakt och support

Om du som vårdgivare har frågor angående remisser är du välkommen att kontakta vår supportlinje vardagar kl. 08.00–14.00 (lunchstängt kl.12.00–13.00).

Supportlinje: 079-067 01 69

Observera att supportlinjen endast gäller för vårdgivare. För patientfrågor rörande remisser hänvisas samtal till respektive mottagning.

Våra vårdområden

För patienter som är 18 år eller äldre

 • Diabetes
 • Endoskopi
 • Gynekologi
 • Kardiologi
 • Kirurgi
  Omfattas inte: bedömning om ev. endokirurgi, bedömning om ev. benign bröstkirurgi
 • Logopedi
 • Neurologi
 • Närsjukvårdsteamet
 • Ortopedi
  Omfattas inte: bedömning om ev. ryggkirurgi
 • Smärtvård

Remisser avseende psykiatri och specialistcentrum barn och unga

 • Psykiatriremisser skickas direkt till mottagningen.
 • Remisser till specialistcentrum barn och unga skickas via En väg in (1177).

Ange följande data i remisser till Angereds närsjukhus:

Patient:

 • Personnummer, namn, adress, telefon‐ och mobiltelefonnummer.
 • För barn anges motsvarande uppgifter för målsman.
 • Vid behov av språktolk, ange språk.
 • Vid behov av tolkservice, anges behovet – teckenspråkstolk, dövblindtolk eller vuxendövtolk.
 • Information om och ställningstagande till vårdgaranti
Remitterande enhet:
 • Enhetens namn, adress, telefon
 • Vårdgivarens namn och yrkestitel
 • Ansvarsnummer
 • Datum för remissbeslut
Mottagande enhet: 
 • Namn, adress, telefon
Klinisk data: 
 • Tydlig frågeställning (om second opinion önskas ska detta anges)
 • Önskad åtgärd.
 • Överkänslighet och allergi.
 • Aktuella mediciner – medicinlista.
 • Tidigare och aktuella relevanta sjukdomar.
 • Patients subjektiva besvär (typ, frekvens, duration).
 • Relevant status.
 • Tagna relevanta prover och resultat.
 • Utförda relevanta undersökningar och resultat.
 • Prövad terapi och resultat.
 • Vilken information patienten har fått
 • Relevanta sociala data.

Ange följande data vid remiss till psykiatrimottagning:

Vår målgrupp är patienter, primärt från nordöstra Göteborg och med utökat fokus på gruppen unga vuxna 18-29 år, med:

 • Depressionstillstånd
 • Ångesttillstånd
 • Traumarelaterade tillstånd

Vi handlägger inte patienter med psykostillstånd, bipolära syndrom, allvarligare personlighetsproblematik, demenssjukdomar, primära beroendetillstånd eller neuropsykiatriska tillstånd. Dessa remitteras till ordinarie specialistpsykiatri. Vi gör inte heller neuropsykiatriska utredningar.

Patienten bör ha erhållit en eller flera tidigare behandlingsinsatser, exempelvis via primärvård, ungdomsmottagning eller BUP. Insatserna ska inte ha givit tillräcklig förbättring utan vidare behandlingsförsök kan göras på specialistnivå.

Vårt arbetssätt

Inkommande remisser bedöms i vårt remissteam. Om remissen avvisas skrivs en motivering till varför samt en rekommendation om vart remissen bör ställas.

Nybesöksutredning

När patienten kommer till oss gör vi en nybesöksutredning. En nybesöksutredning består av 1-3 besök varav minst ett av besöken är till en läkare. Därefter kommer vi tillsammans med patienten att göra en plan för fortsatt behandling. Det kan innebära att vi fortsätter behandlingen på vår enhet eller att vi remitterar vidare till en annan enhet inom specialistpsykiatrin, primärvården eller annan planering som vi bedömer vara lämplig.

Som remittent ansvarar du för fortsatt sjukskrivning och behandlingsansvar tills vi meddelat att vi tar över.

Behandlingskontakten

Hos oss arbetar psykologer, läkare, fysioterapeut, kurator, arbetsterapeut och sjuksköterska. Ibland träffar patienten alla våra behandlarkategorier, i andra fall en eller två – allt efter behov. Behandlingskontaktens längd kan variera, det är patientens behov som styr. Efter avslutad kontakt återtas ofta behandlingsansvaret av remittent/primärvård, alternativt remitteras patienten till annan lämplig vårdgivare.

Remiss till psykiatrimottagning Angered ska innehålla

Vi följer Västra Götalandregionens remissregler med fokus på nedanstående information.

 • Tydlig frågeställning.
 • Aktuell försörjning.
 • Psykosocial situation
 • Tidigare och aktuella diagnoser, somatiska såväl som psykiatriska
 • Anamnes
 • Psykisk status
 • Tidigare och aktuella behandlingar samt resultat av dessa.
 • Tidigare och aktuell medicinbehandling (dos) samt resultat av dessa.

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-332 69 08
Fax: 031-330 45 07
Enhetschef: Maria Millback, e-post: maria.millback@vgregion.se

Remisser skickas till

Psykiatrimottagning Angered
Box 63
Angereds Närsjukhus
424 22 Angered


Ange följande data vid remiss till smärtmottagning:

För att bli aktuell på smärtmottagningen Angereds närsjukhus krävs att patienten ska vara i behov av minst två personalkategorier då vi jobbar med multimodal rehabilitering.

För att göra en adekvat bedömning önskar vi en remiss där följande ska framgå:

 • Namn på ansvarig läkare som har uppföljningsansvar
 • Frågeställning till smärtmottagningen
 • Debut, förlopp, utredningar, behandlingar/rehabilitering, resultat och utfall av dessa.
 • Aktuell och tidigare provad medicinering, dos samt effekt av denna.
 • Psykiatrisk och medicinsk samsjuklighet och omfattning.
 • Andra aktuella utredningar och kontakter med sjukvård.
 • Bekräftelse att remissen är skriven i samtycke med patient eftersom patientens motivation är avgörande för behandlingens effekt.

Vid ofullständig remiss kan remisskomplettering begäras.

För att rehabiliteringen ska bli så bra som möjligt för patienten krävs att ansvarig läkare samarbetar med oss och följer upp efter att insatsen på mottagningen är avslutad. Vi önskar också att ansvarig läkare håller i aktuell sjukskrivning.


Egenremiss

Är du patient? Läs mer om hur du kan skriva en egenremiss.