Dina rättigheter som patient

Glasvägg på Angereds Närsjukhus balkong, med mönstret Lärjeåns dalgång.

Som patient är du "rättighetsbärare". Det betyder att du har rättigheter i mötet med hälso- och sjukvården. Som offentlig verksamhet är Angereds närsjukhus "skyldighetsbärare". Det betyder att sjukhuset har ett ansvar att respektera, skydda, och förverkliga mänskliga rättigheter för alla patienter och invånare.

Till exempel är bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa en mänsklig rättighet. Detta kallas för rätten till hälsa. 

På de här sidorna kan du läsa mer om vad du har rätt till och vad du kan göra om du inte är nöjd.

Du har rätt att välja vårdgivare

Alla invånare i Västra Götalandsregionen har rätt till öppen vård, inklusive dagkirurgi, hos offentliga vårdgivare och hos privata vårdgivare som har avtal med något landsting. Det innebär till exempel att du kan få öppen vård hos ett annat landsting. Du kan läsa mer om valfrihet i hälso- och sjukvården på 1177.se.


Du har rätt att inte bli diskriminerad

Du ska inte bli diskriminerad i ditt möte med hälso- och sjukvården. Det betyder att du inte ska känna dig kränkt eller sämre behandlad. Du kan läsa mer om diskriminering under rubriken Tillgänglighet på sidan Angereds Närsjukhus arbete med rätten till hälsa. Under fliken Vad du kan göra om du inte är nöjd hittar du information om vart du kan vända dig ifall du har blivit kränkt.


Du har rätt att få vård i rätt tid

Den vårdgaranti som finns i Västra Götalandsregionen innebär att du som patient har besöksgaranti. Det betyder att du har rätt att få träffa hälso- och sjukvårdspersonal inom en viss bestämd tid. Du kan läsa mer om vårdgarantin under fliken Vårdgaranti. På 1177.se finns också information om väntetider.


Du har rätt att ha med anhöriga till mottagningarna

Anhöriga och vänner är välkomna att följa med dig till mottagningen. Våra mottagningsrum är anpassade och möblerade för att både barn och vuxna ska kunna följa med på ditt besök. 


Du har rätt till att få information

När du som patient är i kontakt med hälso- och sjukvården har du rätt att få information om

  • din sjukdom och din diagnos
  • din behandling – traditionell, alternativ eller hälsofrämjande
  • din rätt till valfrihet
  • vårdgaranti, återbud och ny vårdgivare.

Hälso- och sjukvården ska alltid hålla dig informerad under hela vårdförloppet. Om informationen inte kan lämnas direkt till dig som är patient ska den istället lämnas till en närstående. Informationen måste anpassas utifrån dina förutsättningar och behov i situationen. Den ska också anpassas utifrån din individuella förmåga att ta emot och ta till dig information. Hälso- och sjukvårdpersonalen ska alltså försäkra sig om att du verkligen förstår det de informerar dig om. 

Om du inte kan ta till dig informationen på talad svenska har du rätt att få tolkhjälp. Det finns tolkar som översätter många olika språk och även tolkning för personer med hörselnedsättning. Läs mer om tolkning under fliken Tolkning i vänstermenyn.


Du har rätt att bestämma om du vill ta emot vård

Det är patienten själv som bestämmer vilka undersökningar och behandlingar som hen vill ta emot. Anhöriga har inte rätt att bestämma över det. Enda undantaget är om patienten inte själv kan uttrycka detta. Då kan personalen fråga anhöriga om de vet hur patienten vill ha det.

I stort sett har du rätt att tacka nej till den hälso- och sjukvård du blir erbjuden. Undantag finns när det gäller psykiatrisk tvångsvård och vissa smittsamma sjukdomar som regleras i smittskyddslagen. Om du som förälder vägrar låta ditt barn få exempelvis livräddande behandling kan Socialtjänsten besluta om behandling för att rädda barnet. 


Du har rätt till att få en ny medicinsk bedömning

Om du har varit hos en läkare och inte är nöjd med läkarens bedömning kan du ha rätt att få en ny medicinsk bedömning av en annan läkare. Det innebär att du blir undersökt av en annan läkare än den läkare som du redan har varit i kontakt med. Detta för att du ska vara säker på att du får den vård och behandling som passar bäst för dig.

En ny medicinsk bedömning har du rätt till om

  • du har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada
  • diagnosen, eller den föreslagna behandlingen, kan innebära särskilda risker eller få betydelse för din framtida livskvalitet.

På 1177.se kan du läsa mer om vad du ska göra om du vill ha en ny medicinsk bedömning.


Du har rätt till sekretess och tystnadsplikt

När du vänder dig till hälso- och sjukvården är det viktigt att du känner förtroende för den personal du möter och vågar prata öppet om de besvär och symtom du har. Därför omfattas alla som arbetar inom hälso- och sjukvården av tystnadsplikt. Ingen får lämna ut uppgifter om dig utan att du själv har godkänt det. Det gäller till exempel uppgifter om din sjukdom, behandling eller privata situation. Läs mer om tystnadsplikt och sekretess på 1177.se.  


Du har rätt att läsa din egen journal

När du är i kontakt med hälso- och sjukvården skriver personalen en journal, till exempel över de diagnoser och behandlingar du får. Som patient har du rätt att begära att få läsa ur din journal. Du kan läsa mer om vad journalen innebär under fliken Din journal


Du har rätt att spärra dina journaluppgifter

Om du vill spärra uppgifter i din journal, så att de inte är synliga för de vårdgivare som du har inom andra områden, kan du ansöka om detta. Läsa mer om hur du kan spärra journaluppgifter och vad det innebär under fliken Din journal.


Du har rätt att lämna klagomål om du inte är nöjd

Om du är missnöjd med hälso- och sjukvården och vill lämna klagomål har du rätt att göra detta. Du kan också lämna synpunkter om du har idéer på förbättringar eller annat kring verksamheten. Du kan läsa mer om hur du gör detta under rubriken Vad du kan göra om du inte är nöjd samt fliken Synpunkter och klagomål.