Folkhälsoarbete

Livsmedelsverkets rekommendationer kring kost och hälsa. Tittskåp som visualiserar rekommendationerna.

Angereds närsjukhus arbetar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen.

Under ett tidigt skede i närsjukhusets utveckling gjordes en behovsanalys av stadsdelarna i nordöstra Göteborg. Analysen visade bland annat att livsstilssjukdomar - exempelvis diabetes, KOL, lungcancer, hjärtinfarkt och fetma - är mycket vanligare i nordost än i genomsnittet för Göteborg. 

Angereds närsjukhus har ett uppdrag att bidra till att utjämna dessa ojämlikheter i befolkningen. 

Siffrorna i stadens Jämlikhetsrapport 2017 pekar inte på någon större förändring. Jämlikhetsrapporten är lång och innehållsrik och för att åskådliggöra resultat har vi gjort en film som kort sammanfattar dess innehåll: Angereds närsjukhus sammanfattar Jämlikhetsrapporten Göteborgs stad 2017 (14:42 min)

Vi vet att vanor när det gäller tobak, alkohol, mat och rörelse betyder mycket för hälsan. Vi vet också att hälso- och sjukvården behöver bli bättre på att stödja alla, inte bara de som redan mår ganska bra. Det hälsofrämjande förhållningssättet genomsyrar alla delar i sjukhusets dagliga verksamhet och vi har också ett uppdrag att delta och samverka i det lokala folkhälsoarbetet i nordost. 

Du vet väl att levnadsvanemottagningen finns och erbjuder hälsosamtal. Läs mer och hitta kontaktuppgifter, för att få hjälp att förbättra dina levnadsvanor!

Rättighetsbaserat arbetssätt

Folkhälsoarbetet vid Sjukhusen i väster bedrivs enligt FN:s principer om Rätten till hälsa som ingår i konventionen om mänskliga rättigheter. Principerna är tillgång, tillgänglighet, acceptans och kvalitet.

Det ska finnas tillgång till fungerande hälso- och sjukvård för alla, i tillräcklig omfattning.

Tillgänglighet har olika aspekter, så som fysisk tillgänglighet, informations-tillgänglighet, ekonomisk tillgänglighet samt icke-diskriminering. Samtliga måste beaktas.

Acceptans innebär att insatserna anpassas till den eller de som de ska stödja vilket förutsätter delaktighet och inflytande.

I begreppet kvalitet ligger att insatserna ska vara evidensinformerade och att samtliga anställda har rätt kompetens för sin uppgift.

Dessa principer utgör fundament i arbetet för jämlik hälsa och inom enheten reflekterar vi systematiskt kring hur vi lyckas att följa dem.

Folkhälsoenheten ingår i Sjukhusen i västers strategigrupp för målen i Agenda 2030. 


Hälsans bestämningsfaktorer – den ekologiska modellen

(Efter Dahlgren, G. and M. Whitehead, Policies and strategies to promote social equity in health. 1991, Institute for future studies: Stockholm.)

Modellen visar att hälsan för familjen och den enskilda människan påverkas av många olika saker. Angereds närsjukhus folkhälsoarbete har två inriktningar. Vi vill påverka samhället så att det blir så hälsosamt som möjligt för så många som möjligt. Vi vill också vara en resurs för enskilda människor när de ska fatta beslut i frågor som handlar om de egna levnadsvanorna.


Insatser i vårt folkhälsoarbete för en god och jämlik hälsa

  • Utveckla doulauppdraget utifrån tilläggsuppdrag och finansiering
  • Fortsatt implementering av de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder
  • Stödja befolkningen på de arenor de befinner sig på i vardagen genom dialogföreläsningar och andra aktiviteter kring hälsa och kost, fysisk aktivitet, stress och andra relaterade ämnen. Detta genomförs i samverkan med aktörer som hälsotek, skolor och förskolor, bibliotek, idrottsföreningar, familjecentraler, folktandvård, elevhälsovård och primärvård
  • Verka för implementering av hälsocertifiering av skolor.
  • Samverka med Hälsostugan i Gårdsten (Gårdstensbostäders folkhälsoarbete) genom informationsresurser, utlånande av produkter som stimulerar hälsa och friskvård samt regelbundet återkommande aktiviteter och dialogföreläsningar. Utvidga samverkan så att den omfattar även andra bostadsbolag.
  • Insats för kvalitetsutveckling och kompetenshöjande av hälsoguider ihop med stadsdelsförvaltningen Angered.
  • Bidra till motivation och ökad kunskap bland kvinnor i nordost om betydelsen av cellprovtagning, genom informationskampanjer och dialogföreläsningar i samverkan med gynekologimottagningen vid Angereds närsjukhus, hälsoteken samt hälsoguider.
  • HälsANS arbetsgrupp driver hälsofrämjande- och uppmärksamhets aktiviteter på arbetsplatsen efter behov, önskemål och förutsättningar.
  • Förmedla och genomföra hälsofrämjande insatser utifrån HFS metoder och material.
  • Utveckla och sprida helhetsmetodiken enligt uppdrag

Hälsoekonomi

Hälsoekonomi är ett sätt att analysera och bedöma kostnader och effekter av insatser inom hälso- och sjukvården. Följande överblick om hälsoekonomi i relation till folkhälsoarbetet vid Angereds närsjukhus är sammanställd av Julia Klang Mjörnsäter, hösten 2023.


Du vet väl att levnadsvanemottagningen finns?

Levnadsvanemottagningen erbjuder hälsosamtal och stöd för att förbättra dina levnadsvanor. Vi vänder oss till vuxna (från 18 år) som bor i nordöstra Göteborg. Besök är gratis och du kan få stöd av tolk. Kontakta oss gärna!

Charlotta Bertolino

Folkhälsoplanerare

Telefonnummer

Kajsa Paniagua Iacobi

Folkhälsoplanerare

Telefonnummer