Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Folkhälsoarbete

Livsmedelsverkets rekommendationer kring kost och hälsa. Tittskåp som visualiserar rekommendationerna.

Angereds Närsjukhus arbetar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen.

Under ett tidigt skede i närsjukhusets utveckling gjordes en behovsanalys av stadsdelarna i nordöstra Göteborg. Analysen visade bland annat att livsstilssjukdomar - exempelvis diabetes, KOL, lungcancer, hjärtinfarkt och fetma - är mycket vanligare i nordost än i genomsnittet för Göteborg. 

Angereds Närsjukhus har ett uppdrag att bidra till att utjämna dessa ojämlikheter i befolkningen. 

Siffrorna i stadens Jämlikhetsrapport 2017 pekar inte på någon större förändring. Jämlikhetsrapporten är lång och innehållsrik och för att åskådliggöra resultat har vi gjort en film som kort sammanfattar dess innehåll: ANS sammanfattar Jämlikhetsrapporten GBG Stad 2017 (14:42 min)

Vi vet att vanor när det gäller tobak, alkohol, mat och rörelse betyder mycket för hälsan. Vi vet också att hälso- och sjukvården behöver bli bättre på att stödja alla, inte bara de som redan mår ganska bra. Det hälsofrämjande förhållningssättet genomsyrar alla delar i sjukhusets dagliga verksamhet och vi har också ett uppdrag att delta och samverka i det lokala folkhälsoarbetet i nordost. 

Handlingsplan Folkhälsoarbete 2021

(Efter Dahlgren, G. and M. Whitehead, Policies and strategies to promote social equity in health. 1991, Institute for future studies: Stockholm.)

Modellen visar att hälsan för familjen och den enskilda människan påverkas av många olika saker. Angereds Närsjukhus folkhälsoarbete har två inriktningar. Vi vill påverka samhället så att det blir så hälsosamt som möjligt för så många som möjligt. Vi vill också vara en resurs för enskilda människor när de skall fatta beslut i frågor som handlar om de egna levnadsvanorna.

  • Utveckla Doulauppdraget utifrån tilläggsuppdrag och finansiering
  • Fortsatt implementering av de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder
  • Stödja befolkningen på de arenor de befinner sig på i vardagen genom dialogföreläsningar och andra aktiviteter kring hälsa och kost, fysisk aktivitet, stress och andra relaterade ämnen. Detta genomförs i samverkan med aktörer som hälsotek, skolor och förskolor, bibliotek, idrottsföreningar, familjecentraler, folktandvård, elevhälsovård och primärvård
  • Verka för implementering av hälsocertifiering av skolor.
  • Samverka med Gårdstensbostäders folkhälsoarbete genom informationsresurser, utlånande av produkter som stimulerar hälsa och friskvård samt regelbundet återkommande aktiviteter och dialogföreläsningar. Utvidga samverkan så att den omfattar även andra bostadsbolag.
  • Insats för kvalitetsutveckling och kompetenshöjande av hälsoguider ihop med SDF Angered.
  • Bidra till motivation och ökad kunskap bland kvinnor i nordost om betydelsen av cellprovtagning, genom informationskampanjer och dialogföreläsningar i samverkan med gyn/ANS, hälsoteken samt hälsoguider.
  • HälsANS arbetsgrupp driver hälsofrämjande- och uppmärksamhets aktiviteter på arbetsplatsen efter behov, önskemål och förutsättningar.
  • Förmedla och genomföra hälsofrämjande insatser utifrån HFS metoder och material.
  • Utveckla och sprida Helhetsmetodiken enligt uppdrag

Maria Magnusson

Verksamhetsansvarig för folkhälsoarbetet Sjukhusen i väster
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Charlotta Bertolino

Folkhälsoplanerare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Folkhälsoplanerare
Senast uppdaterad: 2021-01-29 09:40