Angereds närsjukhus arbete med rätten till hälsa

Enligt Förenta Nationerna (FN) innebär rätten till hälsa

 • tillgång

till hälso- och sjukvård som är 

 • tillgänglig,
 • acceptabel, och
 • av god kvalitet.

Detta brukar förkortas AAAQ utifrån de engelska orden Availability, Accessibility, Acceptability, och Quality.

Tillgång

Tillgång betyder att det måste finnas tillräckligt med hälso- och sjukvård, att den måste vara fungerande, och att man måste få den inom rimlig tid.

Att Angereds närsjukhus finns är ett exempel på hur till exempel politiker arbetar för rätten till hälsa genom att säkerställa tillgång till hälso- och sjukvård. Rapporter har visat att en stor del av befolkningen i Nordost (stadsdelarna Angered och Östra Göteborg) är sjukare än befolkningen i resten av Göteborg, Västra Götalandsregionen, och Sverige. Trots att man var sjukare så sökte man vård i mindre utsträckning. Angereds Närsjukhus är en av flera satsningar för att öka tillgången till hälso- och sjukvård för befolkningen i Nordost. 


Tillgänglighet

Angereds närsjukhus är utformat för att vara ett tillgängligt sjukhus. Vi vill att du som besöker oss ska känna att du är välkommen utifrån dina egna förutsättningar.

Vad innebär tillgänglighet?

Med tillgänglighet menas flera saker. Det handlar om fyra olika aspekter:

 • fysisk tillgänglighet – med exempelvis rullstolsramper till sjukhusbyggnaden,
 • tillgänglig information – både på svenska och på andra språk,
 • ekonomisk tillgänglighet – med sjukvårdskostnader,
 • och om diskriminering – och vad det innebär.

Icke-diskriminering

Icke-diskriminering betyder att hälso- och sjukvården ska vara tillgänglig för alla och ingen får diskrimineras. Enligt svensk lag får man inte diskriminera utifrån följande sju så kallade diskrimineringsgrunder:

 • kön
 • könsöverskridande identitet och uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder

Med diskriminering menas att en person känner sig kränkt eller sämre behandlad på grund av någon av de ovanstående diskrimineringsgrunderna. Det kan exempelvis handla om att man blir trakasserad, hotad eller särbehandlad. På Diskrimineringsombudsmannens sida, do.se, du läsa mer om diskriminering och exempel på sådana händelser. Under fliken "Vad du kan göra om du inte är nöjd" hittar du information om vart du kan vända dig ifall du har blivit diskriminerad.

Fysisk tillgänglighet

Fysisk tillgänglighet betyder att hälso- och sjukvården ska vara fysiskt tillgänglig och säker. Till exempel ska du kunna ta dig runt i sjukhusbyggnaden med hjälp av rullstol och du ska kunna ha med dig en ledarhund när du besöker oss. På Angereds närsjukhus finns det bland annat följande:

 • Hissar och toaletter anpassade för personer som har rullstolar eller andra hjälpmedel.
 • Punktskrift på skyltar i sjukhuset.
 • Barnanpassade områden.
 • Ett rum för amning.
 • Ett stilla rum för religiös eller andlig återhämtning. Till detta rum är alla välkomna oavsett vilken religion man tillhör eller om man inte tillhör någon religion alls.

Ekonomisk tillgänglighet

Ekonomisk tillgänglighet betyder att alla ska ha råd med hälso- och sjukvården. Din ekonomi får alltså aldrig hindra att du ska få vård. Ingen får nekas vård för att man inte har möjlighet att betala avgiften. Till exempel finns det bestämmelser från regeringen om att särskilt utsatta grupper inte ska behöva betala mer än 50 kronor för hälso- och sjukvård och läkemedel.

Informationstillgänglighet

Informationstillgänglighet innebär att alla ska ha rätt att söka och få hälsoinformation och att informationen du får ska vara tillgänglig för just dig och anpassad till dina behov. Det betyder bland annat att texterna från Angereds närsjukhus ska vara skrivna på enkel och tydlig svenska eller vid behov på andra språk. Vi har också blindskrift på skyltar i sjukhuset och arbetar för att till exempel barn ska få den information de behöver på ett sätt som passar dem. 


Acceptans

Acceptans betyder att hälso- och sjukvården bland annat måste vara medicinskt etisk, kulturellt anpassad och konfidentiell. Enligt patientlagen ska hälso- och sjukvården så gott det går utgå från patientens önskemål och individuella förutsättningar. På Angereds närsjukhus strävar vi efter att inkludera patienter och närstående, till exempel när vi beslutar hur vi ska göra utredningar och erbjuda behandling.


Kvalitet

Kvalitet betyder att de behandlingsmetoder och läkemedel som hälso- och sjukvården erbjuder behöver vara vetenskapligt prövade och godkända. Det är också viktigt att personal som arbetar med hälso- och sjukvård har rätt utbildning och kompetens. Därför arbetar Angereds närsjukhus med forskning, utveckling och utbildning (FoUU). Detta kan du läsa mer om på våra FoUU-sidor. På Angereds närsjukhus får till exempel all personal utbildning i mänskliga rättigheter och rätten till hälsa.