Ny taligenkänningsteknik förbättrar patientupplevelsen

Ett successivt införande av taligenkänning där AI-teknik används pågår nu på Sjukhusen i väster som medför stora fördelar. Tekniken möjliggör snabb och exakt diktering av patientjournaler och medicinska anteckningar, till nytta för både patienter och vårdpersonal.

Förenklat uttryckt är taligenkänning en programvara som innebär att vårdpersonalen dikterar direkt in i datorn och att text skapas, utan att vare sig vårdpersonalen själv eller en medicinsk sekreterare längre behöver skriva in informationen.

Fördelarna med taligenkänning är flera. Det snabbar på dokumentationen av ett patientmöte, som nu kan ske mer eller mindre i realtid. Det har en omedelbar positiv effekt för patienten som därmed kan se sina journalanteckningar direkt efter vårdmötet. En annan viktig faktor är att det höjer vårdkvaliteten, då den snabba dokumentationen säkerställer att efterföljande steg i vårdkedjan har tillgång till aktuell patientinformation.

Med taligenkänningstekniken kan medicinska termer och patientdata transkriberas med hög precision, vilket också minskar risken för felaktigheter i patientjournaler. För patienterna betyder detta att deras medicinska historik och pågående behandlingar dokumenteras noggrant och tillförlitligt.

Taligenkänning breddinfördes i Västra Götalandsregionen under 2023 och Sjukhusen i väster, där Angereds närsjukhus ingår, ligger i framkant inom VGR räknat i snittanvändande per medarbetare. Under maj månad skrevs motsvarande cirka 5 000 A4-sidor text med hjälp av taligenkänning inom förvaltningen.

Det successiva införandet av taligenkänning är ett av många initiativ som nu pågår för att dra nytta av digitala lösningar för att öka patientnyttan inom vården. Införandet av digitala vårdmöten, digitala kallelser och egenmonitorering är andra exempel. Även ur vårdgivarens perspektiv innebär initiativen förbättringar i form av minskad administration, minskade kostnader och att kunna frigöra tid åt vårdrelaterade sysslor.

Film om taligenkänning

Vill du se eller ta bort undertexter? Klicka på symbolen [==] till höger i filmfönstrets nedre list och välj/välj bort svenska.

Transkribering: Taligenkänning ur ett patientperspektiv

Så får patienten koll på sin hälsa med hjälp av taligenkänning.

Peter ska på ett vårdbesök och känner sig både orolig och stressad. Under eller direkt efter besöket kan sjuksköterskan använda taligenkänning för att skapa Peters journal. När Peter blir remitterad till en läkare för vidare undersökning kan läkaren direkt se vad som dokumenterades av sjuksköterskan och skapa en kompletterande journalanteckning med hjälp av taligenkänning.

Utan taligenkänning kopplat till journalsystemet kan traditionell patientdokumentation ta betydligt längre tid att slutföra. Ibland kan patienter få vänta i dagar eller till och med veckor innan de kan ta del av sin vårdinformation, vilket kan skapa onödig oro. När taligenkänning används skapas patientinformation i realtid i journalen och det ger patienten snabb tillgänglighet till sin vårdinformation.

Väl hemma kan Peter öppna sin journal via 1177 och se vad som dokumenterades efter läkarbesöket, utan en lång och oroande väntetid. Med taligenkänning får patienten sin journal tillgänglig i realtid och en större delaktighet i sin vård. Taligenkänning ger patienten möjlighet att snabbt få koll på sin egen hälsa.