Handlingsplan för folkhälsoarbetet 2024

Folkhälsoenheten vid Sjukhusen i väster främjar hälsa utifrån perspektiven patienter, medarbetare och befolkning.

Fokus ligger på att bidra till att de socialt betingade hälsoklyftorna i samhället minskas. Till grund för arbetet ligger det övergripande nationella folkhälsopolitiska målet "En god och jämlik hälsa för hela befolkningen".

I folkhälsoenhetens handlingsplan för 2024 anges vilka frågor och insatser enheten kommer att arbeta med under året.