Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Hälsocertifierade skolor

I Nordöstra Göteborg finns en arbetsgrupp för att hälsocertifiera skolor. I gruppen ingår bland annat representanter från Folkhälsoenheten på Angereds närsjukhus och folkhälsoutvecklare från Göteborgs stad.

Den hälsofrämjande skolans arbete

 • bygger på respekt för enskildas integritet och hälsomotiv.
 • utgör en stödjande miljö för hälsa, lärande och demokrati.
 • utvecklas långsiktigt och målmedvetet utifrån ett hälsofrämjande perspektiv.
 • syftar till att nå alla i skolan.
 • utvecklar goda förbindelser med samhället och familjerna.

Hälsocertifieringen utfärdas av Hälsocertifierings-arbetsgruppen (HC-arbetsgruppen) och det sker enligt följande steg: 

 1. Underlaget för hälsocertifieringen presenteras av HC-arbetsgruppen för skolans ombud, som sedan för tillbaka diskussionen till skolan
 2. Hälsoplan* utformas av skolan
 3. Certifiering utfärdas av HC-arbetsgruppen
 4. Certifieringen omprövas årligen.

Hälsocertifieringen är ett koncept vi utvecklar tillsammans, HC-arbetsgruppen, skolorna och övriga aktörer. 

*Utvecklingen av hälsoplan för varje skola sker med stöd av och i dialog med HC-arbetsgruppen.

 

Den skola som vill bli hälsocertifierad får en mall för att skapa en egen hälsoplan. Planen ska utgå från de sex ämnesområdena:  

 1. Psykosocial hälsa 
 2. Kost 
 3. Fysisk aktivitet 
 4. Fysisk arbetsmiljö 
 5. Sexuell hälsa 
 6. Tobak, alkohol och narkotika.  

Inom varje ämnesområde finns flera delområden. Skolan ska bestämma ett mål, en ansvarig och en metod för uppföljning inom vart och ett av ämnesområdena.  

Målet kan vara ett resultatmål (exempelvis att alla klasser genomför kompismassage regelbundet) eller ett processmål (exempelvis att man har skapat en arbetsgrupp som verkar för samplanering av läxor och prov).  

Ansvaret ska inte vara knutet till person utan ingå i en tjänst.  

Metoden för uppföljning blir beroende av hur målet är formulerat. Ibland går det enkelt att bedöma (”serveras det frukt på skolan?”) och ibland behövs en diskussion som grund för en gemensam bedömning (”har en arbetsgrupp skapats som satt tydliga mål?”)   

Hälsoplanen behöver inte vara omfattande i storlek. 

Certifiering finns i tre nivåer och fungerar som en trappa, man tar ett steg i taget.

Brons  

Denna nivå når skolan när den har fastslagit en hälsoplan. På bronsnivå väljer skolan två arbetsområden, Psykosocial hälsa är obligatoriskt. 

Silver  

För att nå denna nivå skall skolan ha varit aktiv och haft brons i minst ett år eller delmålen skall ha nåtts på minst fem av de sex områden. 

Guld 

Skolan skall ha haft Silver i minst ett år och nått delmålet för varje område, samt medverka till spridning av hälsofrämjande arbete utanför den egna skolan. 

De skolor som redan kommit igång med sitt cerifieringsarbete är:

 • Långmosseskolan
 • Lilla Gårdsten anpassad grundskola
 • Tretjärnskolan 

Kontaktuppgifter

Kajsa Iacobi (vikarie för Elin Lustig, föräldraledig): 
kajsa.iacobi@vgregion.se   
Folkhälsoutvecklare, Folkhälsoenheten. Angereds närsjukhus, Sjukhusen i väster 
 
Maria Bovin (vikarie för Kajsa Ahlström, föräldraledig): 
maria.bouvin@socialnordost.goteborg.se 
Utvecklingsledare Folkhälsa, GÖTEBORG STAD – Socialförvaltningen Nordost 

Senast uppdaterad: 2023-09-18 13:49