Helhetsmetodiken

Helhetsmetodiken är Angereds närsjukhus metodik för folkhälsoarbete.

Syftet med användandet av denna är att fler barn och vuxna ska nå och vidmakthålla en god hälsa genom kvalitetssäkrade folkhälsoinsatser. Metodiken innefattar en vetenskapsteoretisk grund, ett normkritiskt förhållningssätt för inkludering samt delaktighet från befolkningen.

Om Helhetsmetodiken

Helhetsmetodiken är Sjukhusen i västers metodik för folkhälsoarbete. Genom detta arbetssätt systematiseras och tydliggörs kunskap som folkhälsoarbetets professioner kontinuerligt skapar tillsammans med berörda.

Metodiken innefattar en vetenskapsteoretisk grund, ett normkritiskt förhållningssätt för inkludering samt delaktighet från befolkningen. 

Kontinuerlig dokumentation 

Helhetsmetodiken bygger på kontinuerlig dokumentation, som tydliggör vad som uträttas och varför. Dokumentationen kan, med hjälp av vårt webbverktyg, göras via mobil, surfplatta eller dator.

Den strukturerade dokumentationen gör det lätt att beskriva processer, vilket underlättar för samverkan både inom den egna verksamheten och med andra parter. 

Praktiskt bedrivs arbetet med hjälp av kontaktpersoner och kontaktgrupper på exempelvis skolor, förskolor, familjecentraler, barnavårdscentraler och hälsotek.

Insatserna som görs innebär kunskapsspridning samt tydliggör och underlättar pågående hälsofrämjande arbete och möjliggör långsiktigt folkhälsoarbete.

Helhetstänket i metodiken strävar också efter att främja normkritiska arbetssätt. 

Insatser kopplas till verksamhetsmål 

Genom dokumentationen kan specifika insatser kopplas till verksamhetsmål och man kan följa förlopp och resultat i processer. Verksamheten får även enkel och lättillgänglig statistik och underlag för kritisk reflektion, vilket är en del i den formativa uppföljningen. Detta ger en plattform för diskussion och utveckling inom den egna personalgruppen och möjlighet att skräddarsy insatser efter individers och gruppers behov. 

Kontinuerlig uppföljning 

Eftersom arbetet följs upp kontinuerligt kan vi lättare se om insatserna: 

  • sker på rätt plats 
  • är anpassade för målgruppen 
  • förmedlar information som är önskvärd och relevant 
  • adresserar hälsoproblem med relevanta åtgärder 
  • koppla åtgärder till handlingsplan och verksamhetsmål 

 


Tekniska förutsättningar

För att kunna använda metodiken och få digitalt stöd av folkhälsoenheten i starten krävs Office 365. 

  • SharePoint och forms är de digitala verktyg vi använder för att dokumentera i Helhetsmetodiken. 
  • Vi har tagit fram en webbhandbok som steg för steg guidar dig till att skapa egna formulär i forms och fästa dem på er egen SharePoint-yta, samt lägga upp en egen verksamhetssida på er SharePoint. 
  • Det finns även en webbhandbok som guidar dig till att plocka ut data från formulären. 
  • Vi finns tillgängliga som digitalt stöd i processen att komma igång. 

Helhetsmetodiken - föreläsning 12 oktober 2018

Kajsa Iacobi

Folkhälsoutvecklare helhetsmetodiken

Telefonnummer